https://mobirise.com/

Title with Solid Background Color

"Rybactwo i morze" na lata 2014 - 2020

Zadania wykonane przez Wydział CMR, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020
Obecnie MGMiŻŚ w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego, na podstawie umów o dofinansowanie realizuje następujące operacje:

 1. Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2 Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie,
  Operacja polega na zakupie świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 standard Edition. Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania zagwarantuje otrzymywanie aktualizacji, zapewniając korzystanie z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystane jego funkcji oraz wprowadzanie modernizacji. Zagwarantowana zostanie również szybka i skuteczna pomoc udzielana w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem zakupionego oprogramowania.

  Celem operacji jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 50 000 zł.

 2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zainstalowanych w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania „Systemu e-logbook", oprogramowania Systemu Monitorowania Statków (ang. Vessel Monitoring System), oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej (ang.Electronic Reporting System) oraz przeprowadzenie rozbudowy oprogramowania „Systemu e-logbook" i świadczenie w portach rybackich, usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych, stacji roboczych, zainstalowanych na polskich statkach rybackich.

  Zakupienie usług wsparcia technicznego oraz asysty technicznej „Systemu e-logbook", Systemu Monitorowania Statków, Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej jest niezbędne w celu zachowania ciągłości pracy zakupionych systemów informatycznych. Zapewnia ich rozwój jakościowy konieczny w celu implementacji zmieniających się przepisów oraz prawo do otrzymania wszystkich nowych wersji oprogramowania. Zamawiający otrzyma, serwis i pomoc techniczną oraz gwarantowany czas reakcji dla poszczególnych poziomów awarii. Ponadto podpisanie umowy zapewni:

  1) redukcję wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem oprogramowania,
  2) kontrolę wydatków (zaplanowanie kosztów w perspektywie długookresowej),
  3) stały dostęp do wykwalifikowanej kadry konsultantów,
  4) opiekę specjalistów, którzy dzięki dużemu doświadczeniu rozwiązują problemy szybko i sprawnie,
  5) wyższy priorytet obsługi i krótszy czas oczekiwania na rozwiązanie problemów dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie wsparcia i eksploatacji (między innymi zdalnego dostępu do systemu)

  Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika połowowego (Systemu e - logbook) wynika z obowiązków nałożonych na Polskę przez przepisy prawne Unii Europejskiej a w szczególności: rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Dodatkowo wykonanie przedmiotu zamówienia poprawi funkcjonalność systemu, zwiększy jego ergonomiczność i elastyczność. W efekcie pozwoli to na bardziej efektywne oszczędne wykorzystanie dostępnych zasobów informatycznych.

  Usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych, stacji roboczych, zainstalowanych na polskich statkach rybackich zapewniają sprawne działanie zamontowanych na statkach urządzeń umożliwiając prowadzenie działalności połowowej. Jednostka rybacka może opuścić port jedynie w przypadku poprawnego funkcjonowania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej. Dodatkowo zabrania się opuszczenia portu przez jednostkę rybacką w przepadku posiadania niesprawnego satelitarnego urządzenia lokacyjnego.

  Celem operacji jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 3 800 000 zł.