Strona główna
O nas

Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) w Gdyni jest wydziałem Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. CMR powstało w 2003 roku, a swoje funkcje statutowe pełni od 1 stycznia 2004 r.
Obowiązek utworzenia Centrów Monitorowania Rybołówstwa nałożyło Rozporządzenie Rady (WE) Nr 686/97 z 14 kwietnia 1997 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2847/93 z 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa.

Do zadań Centrum Monitorowania Rybołówstwa należy w szczególności:


1) wprowadzanie danych dot. działalności połowowej do Elektronicznego Systemu Raportowania (ang. ERS);

2) przygotowywanie i przekazywanie raportów do systemu informatycznego Komisji Europejskiej „FIDES" oraz do międzynarodowych organizacji rybackich i instytucji naukowych, danych związanych z wykonywaniem rybołówstwa morskiego;

3) przygotowywanie i przekazywanie miesięcznych raportów statystycznych wysłanych do Głównego Urzędu Statystycznego;

4)  satelitarne monitorowanie jednostek rybackich (VMS):  

a)    statków rybackich pływających pod polską banderą, bez względu na wody lub port, w którym się znajdują,

b)    statków rybackich Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz statków rybackich państw trzecich w momencie, gdy znajdują się one na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zapisywanie i przechowywanie danych z VMS otrzymanych od statków rybackich pływających pod polską banderą lub zarejestrowanych w polskim rejestrze statków oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska Państwa Członkowskiego w formie danych komputerowych w terminie trzech lat;

6)    zapisywanie i przechowywanie danych z ERS otrzymanych z elektronicznych dzienników połowowych od statków rybackich pływających pod polską banderą  oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska państwa członkowskiego w formie danych komputerowych;

7)    przesyłanie do CMR innych państw danych dotyczących statków rybackich pływających pod polską banderą w czasie, gdy znajdują się one na wodach danego państwa, a w szczególności danych z systemu VMS oraz ERS;

8)    współpraca z Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa Morskiego w zakresie:

a)    otrzymywanych dokumentów,

b)   informowania o nieprawidłowościach w działaniu terminali satelitarnych znajdujących się na jednostkach rybackich,

c)  wymian inspektorów do zagranicznych portów i na zagraniczne statki kontrolne w ramach wspólnych kampanii kontrolnych (Joint Deployment Plans);

d)  wymian inspektorów z innych Państwach Członkowskich w ramach wspólnych kampanii kontrolnych JDP;

9)    stały udział w Grupie Sterującej oraz Grupie Technicznej ds. kontroli rybołówstwa na Bałtyku oraz w pracach i spotkaniach organizowanych przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa;

10)   współpraca ze służbami kontrolnymi innych państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (ang. EFCA);

11)   koordynowanie, udział i zapewnienie prawidłowego przebiegu całorocznej kampanii inspekcyjnych (JDP) prowadzonych na Morzu Bałtyckim, w tym przygotowywanie zestawień kontrolnych i planów działań dla statków kontrolnych;

12)   administrowanie, zarządzanie i utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych: ERS, VMS, Powiadomień SMS, SIRM, Sales Note, vCatch oraz wprowadzanie danych do Systemu Wymiany Danych Rybackich UE (FIDES III);

13)   prowadzenie prac i dokumentacji dotyczących rozwoju i modernizacji systemów informatycznych,w tym monitorowanie jakości i poprawności danych otrzymanych z systemu VMS oraz dzienników elektronicznych przy użyciu systemu walidacji;

14)   współudział w przygotowywaniu dokumentów programowych związanych z PO RYBY 2014-2020 w szczególności dotyczących technicznych środków wykorzystywanych do kontroli wykonywania rybołówstwa.

 

Zadania wykonane przez Wydział CMR finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

  1.  Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2  Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
  2. Świadczenie przez Wykonawcę, w portach rybackich, usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych TT-3026 wraz z zasilaczami PB-W-300-24V/3A/12Ah oraz stacji roboczych TT-6007A zostało sfinansowane ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020